• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา เกี่ยวกับทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

S  103407692

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา เกี่ยวกับทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต