• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการนำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทศนศกษาดงาน ภเกต-ละง22563 201109
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการนำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแบบบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2563   ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล