• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานครูที่ปรึกษา

 

นางสาวตร บญสน

นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษาครแพร

นางสาววราลี  ค้าขึ้น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหนงวาง 

 นางสาวชนิกานต์  รักนิ่ม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา