• 06-12-62.jpg

งานครูที่ปรึกษา

 

นางสาวตร บญสน

นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และหัวหน้าหมวดภาษาไทย

02

นางสาววราลี  ค้าขึ้น
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายอธิคุณ  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา