• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวะเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด :: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวะเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564