• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายจารก ศรนาค

นายจารึก  ศรีนาค
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

นางสาวจณาพร สวรรณชาตคหกรรมทวไป

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 นางสาวณฐวรา ครเดชโครงการพเศษ

นางสาวณัฐวรา  คีรีเดช
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน