• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

pariwat

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Lukkana

นางลักขณา  สุดกระโทก
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบคนพิการ

Prompong

นายพร้อมพงศ์  อ๋องสกุล
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

sarayun

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงาน To Be Number One

arayaKorn

นางอารยากร  รัตนบุรี
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

Orathai

นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

Janaporn

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

dongnoi

นางสาวแดงน้อย  ตั้นพันธ์ุ
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

02

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

02

นายณัฐพงษ์  นาเครือ
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ

02

นางสาวณัฐวรา  คีรีเดช
เจ้าหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รับผิดชอบงานบริการวิชาชีพ