• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายจารก ศรนาค

นายจารึก  ศรีนาค
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

นางสาวจณาพร สวรรณชาตคหกรรมทวไป

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายวรชัย  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน