• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายศรายทธ ธารอำมฤตบญช

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

นางสาวจณาพร สวรรณชาตคหกรรมทวไป

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 

02

นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายอธิคุณ  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน