• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายศรายทธ ธารอำมฤตบญช

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 ครเบยแฟชน

 นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ครต1

นายวันชนะ  แซ่สู้
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  

 

 

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายอธิคุณ  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน