• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

นายศรายทธ ธารอำมฤตบญช

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

นางสาวจณาพร สวรรณชาตคหกรรมทวไป

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 

02

นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 

 

 

 

 

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายอธิคุณ  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน