• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ Stem และ Coding พร้อมชุดฝึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564