• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

ประกาศกำหนดการยื่นเอกสารการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

1103256401

ประกาศรายชื่อ โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับปวช.     ระดับปวส.

ประกาศรายชื่อโควตา ทั่วไป (ผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับปวช.       ระดับปวส.

>ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว<