• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

โครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix it - จิตอาสา)

2603256404

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการบูรณาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix it - จิตอาสา) และ ร่วมการจัดการสอนอาชีพ ให้กับ นักเรียน

โรงเรียนปัญญานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการ โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกิด ณ โรงเรียนปัญญานุกูล