• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2903256401

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต