• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

การทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี

2903256402

การทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต