• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563

0704256403

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)

ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต