• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

นายอริส พยายามครููแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและนักศึกษา แผนกอาหารและโภชนา ร่วมเป็นวิทยากร การสาธิตการทำขนมไส้ไก่และถั่วทอดแผ่น ในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนมไทย

0704256404

นายอริส พยายามครููแผนกวิชาอาหารและโภชนาการและนักศึกษา แผนกอาหารและโภชนา ร่วมเป็นวิทยากร 

การสาธิตการทำขนมไส้ไก่และถั่วทอดแผ่น ในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและอนุรักษ์ขนมไทย ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 

ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านโคกโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต