• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png
  • 24251309_1989583837988935_235733218_o.png

งานแนะแนวอาชีพ

 

pajongjed

นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

02

-ว่าง-

Suchitra

นางสาวสุจิตตรา ตนคลัง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 

Jintana

นางสาวจินตนา ชายเลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
 

02

นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

pat
นางสาวปัทมา  หนุนกิ่ง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน