• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานแนะแนวอาชีพ

 

pajongjed

นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

 

Suchitra

นางสาวสุจิตตรา ตนคลัง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 

 


 

 

 

wiliywan

นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน