• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

นางสาวผจงจต อารยะวงศ

นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 นางรงฤด ไทรสวรรณ

นางรุ่งฤดี  ไทรสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 นางสาวสทธน ตาดแจมสมพนธธรกจ

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำแฟชนและสงทอ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 นางสาวศศธร นกรบอาชวศกษษบณฑต 

นางสาวศศิธร  นักรบ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน