• 06-12-62.jpg

งานแนะแนวอาชีพ

 

นางสาวผจงจต อารยะวงศ

นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

นางรงฤด ไทรสวรรณ

นางรุ่งฤดี  ไทรสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

นางสาวสทธน ตาดแจมสมพนธธรกจ

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ตำแหนงวาง 


 นางสาวชนิกานต์  รักนิ่ม
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน