• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานแนะแนวอาชีพ

 

 

นางสาวผจงจต อารยะวงศ

นางสาวผจงจิต อารยะวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

นางรงฤด ไทรสวรรณ

นางรุ่งฤดี  ไทรสุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

นางสาวสทธน ตาดแจมสมพนธธรกจ

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

นางสาวมนสชา ยองเสงแนะแนว 

นางสาวมนสิชา  ย่องเส้ง
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน