• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานปกครอง

 

 

ตำแหนงวาง

-
หัวหน้างานปกครอง

นายปรวฒน ชะลารตน

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายกานต บญรตนงสามญ พละ

นายกานต์  บุญรัตนัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

 นายพรอมพงศ อองสกลสมพนธธรกจ

นายพร้อมพงศ์  อ๋องสกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
รับผิดชอบงานขับขี่ปลอดภัย

 ครเบยแฟชน

 นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
รับผิดชอบงานป้องกันสารเสพติด

นายวรชย ผาด บรหารงานทวไป

นายอธิคุณ  ผาดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง