• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานปกครอง

 

นายเชดชย เตรยมเชดตวงศ

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้างานปกครอง

 

 นางสาวอาภาภรณ เพงแกว ครทปรกษา ปกครอง

นางสาวอาภาภรณ์  เพ็งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานปกครอง