• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานปกครอง

 

นายปรวฒน ชะลารตน

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
หัวหน้างานปกครอง

 

 นางสาวอาภาภรณ เพงแกว ครทปรกษา ปกครอง

นางสาวอาภาภรณ์  เพ็งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานปกครอง