• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สาขาวิชาการโรงแรม ในสถานประกอบการ

0609256405

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู แผนกวิชาโรงแรม และ ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) สาขาวิชาการโรงแรม ในสถานประกอบการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน (AQRF)

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ณ โรงแรม อันดารา กมลา ภูเก็ต