• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นางเมธาว วงศไวโรจน

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาวณนษรา ชมณ

นางสาวณนิษรา  ชูมณี
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ครจนทรทองเทยว

นางสาวรัชต์วรรณ  อุศมา
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาวเกศสณย สขพลอย

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

พรเพญ   อนประวต  ทองเทยว

นางสาวพรเพ็ญ  อ้นประวัติ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาววลลภา  เนตะคำ

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว