• 2 (2).jpg
  • 3 (2).jpg
  • 4.jpg
  • 5 (2).jpg
  • 11 (2).jpg
  • 41.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

เข้าสู่เว็บไซต์แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm1 

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm2 

นางสาวรัชต์วรรณ  อุศมา
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm3 

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm4 

นางสาวพรเพ็ญ  อ้นประวัติ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 tsm5

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm6 

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ตำแหนงวาง

นายณัฐิวุฒิ  รอดพันธุ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว