•  994x348 1.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Facebook     Website

tsm1

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm3

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm9

นางณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm5

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm6

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm8

นายศุภกร  สืบสาย
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm10

Miss Ayathea Francheska Capistrano Chan
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

tsm11

นางสาววิลาวัณย์  เนียมวงศ์
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว