• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Facebook     Website

tsm1

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm3

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm9

นางณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm4

นางสาวพรเพ็ญ  อ้นประวัติ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm5

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm6

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

tsm8

นายศุภกร  สืบสาย
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว