• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

 

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นางสาวรัชต์วรรณ  อุศมา
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นางสาวพรเพ็ญ  อ้นประวัติ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


นายณัฐิวุฒิ  รอดพันธุ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว