• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

งานแนะแนว ฯ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

2709256401

นางสุกัญญา  ตันตระสกุลวงศ์  ผู้ช่วยหัวหน้างาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นำ ายธนกร  สมมาตร นักเรียน ระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 24 กันยายน 2564  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต