• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งรูปหนึ่งวัฒนธรรม การประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมคนภูเก็ตที่ถ่ายทอดโดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งรูปหนึ่งวัฒนธรรม การประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมคนภูเก็ตที่ถ่ายทอดโดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สมัครและส่งรูปได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2564  ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3009256401