• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

0510256401

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในแผนกวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาธุรกิจการบิน แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฎิบัติการอาคารวิจิตร ณ ระนอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต