• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีกาารศึกษา 2564

บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2 ปีกาารศึกษา 2564


ปริญญาตรี ปีที่1               ปริญญาตรี ปีที่2


หมายเหตุ : ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

ไม่รับโอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร