• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นางสขศร ยมพล

นางสุขศรี  ยมพูล
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทพวรรณ บวอนทรโรงแรมและบรการ

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำแฟชนและสงทอ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวมนสชา ยองเสงแนะแนว

 นางสาวมนสิชา  ย่องเส้ง
เจ้าหน้างานที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา