• 06-12-62.jpg

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นางสขศร ยมพล

นางสุขศรี  ยมพูล
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

 

 นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำแฟชนและสงทอ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 ตำแหนงวาง

นางสาวชนิกานต์  รักนิ่ม
เจ้าหน้างานที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา