• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

 

นางสขศร ยมพล

นางสุขศรี  ยมพูล
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทพวรรณ บวอนทรโรงแรมและบรการ

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำแฟชนและสงทอ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวมนสชา ยองเสงแนะแนว

 นางสาวมนสิชา  ย่องเส้ง
เจ้าหน้างานที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา