• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

 นางสาวจณาพร สวรรณชาต

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 นางสาวจรสศร ชำนาญยนตร

นางสาวจรัสศรี  ชำนาญยนตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 นายปยวฒ ปญญาพ

นายปิยะวุฒิ  ปัญญาพี่
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำแฟชนและสงทอ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 

นางสาวศศธร นกรบอาชวศกษษบณฑต

นางสาวศศิธร  นักรบ
เจ้าหน้างานที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา