• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Downlond :  ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562 (9 สัปดาห์หลัง) 
Downlond : ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (9 สัปดาห์หลัง)
Downlond : แบบฟอร์มแผนการสอน (.doc)
Downlond : ใบปะหน้าแผนการสอน (.doc)
Downlond : แบบฟอร์มใบสอนแทน  (.xlsx)
Downlond : คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC
Downlond : แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ (สมอ.1) (.docx)