• 01.png
  • 011.png
  • 241064.jpg

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Download : ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2564 011
Download : ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 011
Download : ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 
Download : ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 
Download : ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563
Download : ตารางชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
Download : แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Download : คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2563
Download : คำสั่งจัดตั้งกลุ่ม PLC  ประจำปีการศึกษา 2564 011
Downlond : แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงรายวิชา
Downlond : แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
Downlond : แบบฟอร์มแผนการสอน (.doc)
Downlond : ใบปะหน้าแผนการสอน (.doc)
Downlond : แบบฟอร์มใบสอนแทน  (.xlsx)
Downlond : แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือ (สมอ.1) (.docx)