•  994x348 1.jpg

ฝ่ายวิชาการ

 a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

02

นางศิริพร แสนทวีสุข
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

12

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและ

หัวหน้างานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

c2

นางลักขณา  สุดกระโทก
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

c5

นายบุญมี  นิสสัยดี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

tsm9

นางสาวณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

it1

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

tsm1

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต


งานพัฒนาหลักสูตร

งานวัดผลและประเมินผล


งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานสื่อการเรียนการสอน


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต


งานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

งานออกแบบทไมมชอ 3
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)