• 0001 (2).jpg
  • 123 (1).jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ฝ่ายวิชาการ

 a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

02

นางศิริพร แสนทวีสุข
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

 

 

 


งานพัฒนาหลักสูตร

 

 


งานวัดผลและประเมินผล


งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 


งานสื่อการเรียนการสอน


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 


งานอาชีวศึกษาบัณฑิต


งานทดสอบสมรรถนะบุคคล และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 งานออกแบบทไมมชอ 3
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)