• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

02

นางศิริพร แสนทวีสุข
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

tsm9

นางสาวณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

17

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

18

นางสาวมีนา  สาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

19

นายพงศ์ศักดิ์  ภิรมย์รักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

tsm8

นายศุภกร  สืบสาย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

of015

นางสาววนิดา  ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

 

of022

นางสาวอังคณา  แก้วลิพอน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้าง ของหลักสูตร
(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน
(๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดเป็นโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอนสื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(๑๑) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น(๑๓) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย