•  994x348 1.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตาคนดี คนเก่งและความถนัดด้านอาชีวศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตาคนดี คนเก่งและความถนัดด้านอาชีวศึกษา

91

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ