•  994x348 1.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

ดาวน์โหลดประกาศ