•  994x348 1.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์ของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2566

271265 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์ของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2566 บริเวรหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต