•  994x348 1.jpg

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภููเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

1666

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภููเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต