• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน

 

นางศรพร แสนทวสข

นางศิริพร แสนทวีสุข
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวณนษรา ชมณ

นางสาวณนิษรา  ชูมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวสดารตน เองฉวนสามญสมพนธ สงคม

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววนดา ผลเงาะพฒนาหลกสตร

นางสาววนิดา  ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

 นางสาวองคณา แกวลพอนพฒนาหลกสตร

 นางสาวอังคณา  แก้วลิพอน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 นางสาวศศประภา แสงสมมา ทวภาค

นางสาวศศิประภา  แสงสิมมา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน