• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวัดผลและประเมินผล

 

นางสาวทพยวมล ทพยรกษา

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รัษา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางสาวสจตตรา ตนคลงสามญสมพนธ องกฤษ

นางสาวสุจิตตรา  ตนคลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 

 

 นางสาวศรลกษณ แซเอยววดผล

นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เอี๋ยว
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล