• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

งานวัดผลและประเมินผล

12

 นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 hot1

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

logis01

นางสาวพัชรศรี  แก้วปี
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

29

นางสาวกาญจนาภา  ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 fnd12

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ผู้ช่วยหัวหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

of027

นางสาวกันติชา  เครือแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนครู และผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
(๒) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
(๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ และจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(๘) เก็บรักษา และทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(๑๐) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๒) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย