• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานวัดผลและประเมินผล

 

Tipwimon

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รัษา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

wannaluk

นางวรรณรัตน์ เพชรถาวร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

pornnapa

นางสาวภรพณา  สุขใส
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

Suchitra

นางสาวสุจิตตรา ตนคลัง
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

02

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

wanlipa

นางสาววัลลิภา  เนตะคำ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

02

นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เอี่ยว
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล