• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

งานสื่อการเรียนการสอน

c5

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

c6

นายสิทธิรัตน์  เย็นชุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

art3

นายไชยพงศ์  สุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

of020

นางสาวสิริพร  หมวกสุข
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

 of29

นายกัณฑวิทย์  ทองฉิม
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓) อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย