• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

งานสื่อการเรียนการสอน

 

วาทรอยตรบญม นสสยด

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

 

นายสทธรตน เยนชมคอมพวเตอรธรกจ

นายสิทธิรัตน์  เย็นชุ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

 

 นายไชยพงศ สวรรณศลปกรรม

นายไชยพงศ์  สุวรรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน