• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png
  • 24251309_1989583837988935_235733218_o.png

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

02

-ว่าง-
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Pawinee

นางภาวิณี ภูมิพงษ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

02

-ว่าง

kadsunee

นางสาวเกศสุนีย์  สุขพลอย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

02

นางสาวรัตนาภรณ์  คุรุ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Wanida

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Phakamas

นางสาวผกามาศ รำพึงพาณิช
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี