• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

sct3

นางสุกัญญา  ตันตระสกุลวงศ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

tsm5

นางสาววัลลิภา  เทียงผง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

b5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

fnd12

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 tsm6

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

of018

นางสาวศศิประภา  แสงสิมมา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑)  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทำแผน และคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับ นักเรียน นักศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย