• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

janjira

นางสาวจรรจิรา  ดาราชาติ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Pawinee

นางภาวิณี ภูมิพงษ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

kadsunee

นางสาวเกศสุนีย์  สุขพลอย
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

02

นางสาวศศิประภา  แสงสิมมา
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Wanida

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี