• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ"

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
พันธกิจที่ 3 จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการ ด้านวิชาการและวิชาชีพ

    อัตลักษณ์ (Identity) ผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษา "บุคลิกดี มีทักษะ" Good Personality & Skillful ความหมาย คือ ผลของการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จนเกิดอัตลักษณ์ (ลักษณะเด่น) ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาดังนี้
     1. บุคลิกดี ได้แก่มีบุคลิกที่ดีทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ท่าทาง การแต่งกาย คำพูด พฤติกรรมการแสดงออก การแสดงอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม
     2. มีทักษะ ได้แก่ความสามารถทางวิชีพ วิชาการ และทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของสถานศึกษา "การบริการ" (Service)ความหมาย คือ การดำเนินงานตามจุดเด่น ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร