• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

ยุทธศาสตร์


1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ ฝึกอบรมวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
6. ส่งเสริมการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ