•  994x348 1.jpg

เกียรติภูมิของวิทยาลัย

 

พ.ศ. 2537 รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2538 รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ - รางวัล สถานศึกษาที่จัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น จากกรมศาสนา
พ.ศ. 2541 รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่นในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2543 รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบด้านคุณภาพฝีมืออาชีพ
พ.ศ.2546 รับรางวัลรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2547 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (Super Model) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2550 นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  - รางวัลชนะเลิศประกวดเว็ปไซด์เนื่องในงานรำลึกหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  - รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจกรรมการ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
  - รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้) การแข่งขันหุงข้าวชิงแชมป์ประเทศไทย "ข้าวของพ่อ ข้าวของแผ่นดิน"
พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่กลุ่มจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่
  - นักศึกษารางวัลพระราชทาน นางสาวอรอุมา อังศุวิโรจน์กุล ระดับ ปวช.
พ.ศ.2552 รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายเกียรติศักดิ์ บุญช่วย ระดับ ปวช.
  - นายณัฐพร มณีรัตน์ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2553 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายวรพจน์ องค์วิมลการ ระดับ ปวช.
  - นายณัฐพล นกขาว ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2554 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายจิโรจ จันทร์เส้ง ระดับ ปวช.
  - นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2555 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายเนติพงศ์ ทองทิพย์ ระดับ ปวช.
  - นายสุวรรณ คนเรียน ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2556 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายภัทรา เลียงประสิทธิ์ ระดับ ปวช.
  - นายณัฐพงศ์ นาเครือ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2557 นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  - นายบุญฤทธิ์ ป่วนฉิมพลี ระดับ ปวช.
  - นายไตรภพ ธรรมกุล ระดับ ปวส.
พ.ศ 2558 นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปวช. และ ปวส.
- นายวีระยุทธ ศิริสวัสดิ์ ระดับ ปวช. 3/1 แผนกวิชาการโรงแรม
- นายจิตริน ประสมวงศ์ ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
พ.ศ. 2559 วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับชาติ 5 ดาว"
วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลชนะเลิศ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว แผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปวช.
- นายอภิสิทธิ์ ทองขำ
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐาน ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ"
วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับ 5 ดาว"
วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมประเภทวิชาชีพพาณิชกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชาติ"
วิทยาลัยได้รับรางวัล "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ"
นักศึกษาได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับชาติ"
- นายธีรพงษ์ เตาะกระโทก นักศึกษาระดับ ปวส.แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
พ.ศ. 2561 วิทยาลัยได้รับรางวัล "ผลการดำเนินงานของปีการศึกษา2560เข้ารับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ 4 ดาว"
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ 
- นายชนกันต์ สมบูรณ์นักศึกษาระดับปวช.แผนกวิชาการตลาด