• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png
  • 24251309_1989583837988935_235733218_o.png

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 

teacher sawitree

นางสาวิตรี บุญสิน
หัวหน้างานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ 

Kitcha

นางกิจจา วสุนธราธรรม
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

Songsri

นางส่งศรี ศรีเงินยวง
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ 

Pornchanok

นางพรชนก เฮงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

Jungtirpa

นางจุติอาภา นิวรณ์
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

Chawewan

นางฉวีวรรณ ชัยเพชร
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

wannaluk

นางวรรณรัตน์  เพชรถาวร
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

02

นางสาวรัตนาภรณ์  คุรุ
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

Wanida

นางสาววนิดา ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

Phakamas

นางสาวผกามาศ  รำพึงพานิช
เจ้าหน้าที่ระะบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ