• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 

นางสาวมาณวกา บณยเกยรต

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
หัวหน้างานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ 

นางสาววนดา ผลเงาะพฒนาหลกสตร

นางสาววนิดา  ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่งานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ
  

 นางสาวองคณา แกวลพอนพฒนาหลกสตร

 นางสาวอังคณา  แก้วลิพอน
เจ้าหน้าที่งานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ

 นางสาวศศประภา แสงสมมา ทวภาค

นางสาวศศิประภา  แสงสิมมา
เจ้าหน้าที่งานระบบเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์งานอาชีพ