• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

Facebook     Website

sct1

นางกิจจา  วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

sct2

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

sct3

 นางสุกัญญา  ตันตระสกุลวงศ์
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

sct5

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงานsct4

นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน