• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

แผนกวิชาเลขานุการ

 

นางกจจา วสนธราธรรม

นางกิจจา  วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสงศร ศรเงนยวง

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสกญญา ตนตระสกลวงศ

นางสุกัญญา  ตันตระกลุลวงศ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

 นางสาวไอลดา  วฒนสทธ

นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ