• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกวิชาเลขานุการ

 

นางกจจา วสนธราธรรม

นางกิจจา  วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

นางสงศร ศรเงนยวง

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสกญญา ตนตระสกลวงศ

นางสุกัญญา  ตันตระกลุลวงศ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาเลขานุการ

 นางสาวไอลดา  วฒนสทธ

นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์
ครูแผนกวิชาเลขานุการ