• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นางอรทัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวมลทีรา  พิณโส 
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวดวงเนตร  เกษอุดม
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวภรพณา  สุขใส
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นายปิยะวุฒิ  ปัญญาพี่
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นายณัฐพงษ์  นาเครือ
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์