•  994x348 1.jpg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Facebook     Website

ftd06

นางสาวสุภาวณี  ภูมิประไพ
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd04

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ftd05

นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd07

นางสาวอารียา  ธวัดดำ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ