• 1.gif
  • 2.gif
  • 12.jpg
  • 111.jpg
  • 112.jpg
  • 0125012564.jpg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Facebook     Website

ftd02

นางสาววรรณิษา  รัฐจักร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd03

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd04

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd05

นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ