• 0001.jpg
  • Untitled-12.jpg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

นางอารยากร รตนบร

นางอารยากร  รัตนบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาววรรณสา รฐจกร

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร์
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำครู
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

02

นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ