• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

arayaKorn

นางอารยากร  รัตนบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

suwaree

นางสวสุวลี  บุญญามณี
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

wannisa

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร์
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

pattama

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ