• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

นางอารยากร รตนบร

นางอารยากร  รัตนบุรี
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาววรรณสา รฐจกร

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร์
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวพชรญาภรณ ปนตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำครู
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ครเบยแฟชน

นายจักรกฤษณ์  สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ