• 0001 (2).jpg
  • 123 (1).jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Facebook     Website

logo

นางสาวสุภาวณี  ภูมิประไพ
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ftd04

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ftd05

นายณัฏฐพันธ์  หิรัญเรือง
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

logo

นางสาวอารียา  ธวัดดำ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ