• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

 

นางสาวปรีดารัตน์  แซ่ลิ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นายพร้อมพงศ์  อ๋องสกุล
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นางสาวณัฐพัชร์  แป้นดวง
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นายญาณวุฒิ  นลจิตต์
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ