• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

นางสาวปรดารตน แซลม

นางสาวปรีดารัตน์  แซ่ลิ่ม
หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวกนยชสา มนน

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวสทธน ตาดแจม

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายพรอมพงศ อองสกล

นายพร้อมพงศ์  อ๋องสกุล
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

วาทรอยตรหญงปวณา บญญานพงศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ครวรรณ

นางสาวณัฐพัชร์  แป้นดวง
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ