• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

etad

นางสาวทรรศิดา  เสียงหย่อง
หัวหน้าแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

KanChisa

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

preedarat

นางสาวปรีดารัตน์  แซ่ลิ่ม
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

sithinee

นางสาวสิทธินี  ตาดแจ่ม
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

Prompong

นายพร้อมพงศ์  อ๋องสกุล
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

02

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ