• 2_0.jpg
  • ban9.jpg

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

02

นางศิริพร  แสนทวีสุข
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หมวดวิชาคณิตศาสตร์

 

12

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

26

นางสาวจันทิรา  สัมฤทธิ์
ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศึกษา

02

นางศิริพร  แสนทวีสุข
หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

09

นางสุชาดา  คงประมัญ
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

17

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

หมวดวิชาพลศึกษา

 

 

08

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
หัวหน้าหมวดวิชาพละศึกษา

22

นายกานต์  บุญรัตนัง
ครูหมวดวิชาพละศึกษา

25

 นางสาวกฤตพร  แซ่หลิม
ครูหมวดวิชาพละศึกษา

หมวดวิชาภาษาไทย 

 

11

นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย

18

นางสาวมีนา  สาลี
ครูหมวดวิชาภาษาไทย

28

นางสาวรัตนาภรณ์  อุดมสิน
ครูหมวดวิชาภาษาไทย

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

10

นางอังคณา  คุณความดี
หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

06

นางสุขศรี  ยมพูล
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

19

นายพงศ์ศักดิ์  ภิรมย์รักษ์
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

20

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

31

นางสาวรัตนติกาล  ทองศรีพราย
ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

27

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

05

นางเสาวภา  ดำจุติ
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

07

นางสาวทิพย์วิมล  ทิพย์รักษา
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

avi1

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

29

นางสาวกาญจนาภา  ขวัญแก้ว
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

30

นายพงศ์ธร  นันทบุตร
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

33

นางสาวจันทิมา  คงกุล
ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

หมวดวิชาภาษาจีน

 

 

24

นางสาวอรจิรา  ก้าววุ้น
ครูหมวดวิชาภาษาจีน

 

 

หมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 

 

b2

นางสาวปรีดารัตน์  แซ่ลิ่ม
หัวหน้าหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

b1

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น
ครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

b5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

32

นายเอกสิทธิ์  เขียวคราม
 ครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

 b8

นายภูเบศ  ดีบุก
 ครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ