• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายนรนดร ประสานศกด

นายนิรันดร์  ประสานศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางศรพร แสนทวสข

นางศิริพร  แสนทวีสุข
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางภทราพร ถาวรนวงศ

นางภัทราพร  ถาวรนุวงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวผจงจต อารยะวงศ

นางสาวผจงจิต  อารยะวงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางอครนตย เนตระชาต

นางอัครนิตย์  เนตระชาต
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางเสาวภา ดำจต

นางเสาวภา  ดำจุติ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสขศร ยมพล

นางสุขศรี  ยมพูล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวทพยวมล ทพยรกษา

นางสาวทิพย์วิมล  ทิพย์รักษา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปรวฒน ชะลารตน

นาบปริวัฒน์  ชะลารัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสชาดา คงประมญ

นางสุชาดา  คงประมัญ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวองคณา คณความด

นางปารีณา  เรือนนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวตร บญสน

นางสาวิตรี  บุญสิน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวมาณวกา บณยเกยรต

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศศมา ทองเคยน

นางสาวศศิมา  ทองเคียน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสธศา สงศร

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหนงวาง

นางสมบูรณ์  แก้วเขียว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

02

นายพงศ์ศักดิ์  ภิรมย์รักษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ สวรรรณรกษา

นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณรักษา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสดารตน เองฉวน

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

ตำแหนงวาง

นางสาวมีนา  สาลี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวรววรรณ สงขดวง

นางสาวรวิวรรณ  สังข์ดวง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอรอมา ธานพงศ

นางสาวอรอุมา  ธานิพงศ์ 
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสจตตรา ตนคลง

นางสาวสุจิตตรา  ตนคลัง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหนงวาง

 นางสาวอลีนา  ชัยมงกุฎ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหนงวาง

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์