• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

Download : การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหาร แผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (รองชริน รัตฉวี) 

คลิก : โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อกระบวนการศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐและภาคเอกชน สาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ทล.บ.58

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ ครูสุกัญญา

Download :  การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ (อ.ปิยะวุฒิ  ปัญญญาพี่)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที  (ส่วนหน้า)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูเพ็ญศรี สมเวที (ปก)

Download : เอกสารประกอบการสอน วิชางานสารบรรณ (ครูกิจจา  วสุนธราธรรม)

Download : การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก เรื่อง ปัญาหาการไม่ส่งงาน/การบ้าน (ครูกัญญา ลิ่มเจริญชาติ)

Download : การใช้ไลน์เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิชาส่งเสริมการขายของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ครูวีระ ศรีนวลปาน)

Download : ศึกษาความพึงพอใจจากการฝึกทักษาขายของนักเรียนระดับ ปวช.1/2 พาณิชยการ (ครูอาภรณ์  เพียรอักษร)

Download : ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดพานขันหมากเอกมิ่งมงคลจากกระดาษใยสับปะรด (ครูเจียมรัตน์  บัณรส)

Download : ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของงานวัดผลและประเมินผล (ครูวรรณรัตน์  เพชรถาวร)

Download : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 2 ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ครูหทัยรัตน์  เวชพัฒน์)

Download : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ปวช.3 ที่ปรึกษาโครงการ ครูวรรณรัตน์  เพชรถาวร 

Download : แผนกวิชาการตลาด ปวช.3 (ครูวรรณรัตน์  เพชรถาวร) 

Download : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ปวส.2 

Download : แผนกวิชาการตลาด ปวส.2