• 00.png
  • 01.png

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

dongnoi

นางสาวแดงน้อย  ตั้นพันธ์ุ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

saidThip

นางสาวจงทิพย์  อธิมุตติสรรค์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

03

นางสาวบัณฐิญาภักดิ์  บุญเจริญ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Cherdchai

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Pawat

นายภวัต  พฤกษารักษ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

nantanee

นางสาวณัฐณี  เพชรช่วย
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Nutthakan

นางสาวณัฐกานต์  คงแคล้ว
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Sudarath

นางสาวสุดารัตน์  ขุนพิทักษ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

02

นายวันชนะ  แซ่ลู้
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ