• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

dongnoi

นางสาวแดงน้อย  ตั้นพันธ์ุ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

saidThip

นางสาวจงทิพย์  อธิมุตติสรรค์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

03

นางสาวบัณฐิญาภักดิ์  บุญเจริญ
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Cherdchai

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

02

นายอดิศร  ถนิมภรณ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Nutthakan

นางสาวณัฐกานต์  คงแคล้ว
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

02

นางสาวสุนิตา  มีดวง
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

02

นางสาวจุฑารัชต์  คลาดนาน
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ