• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่อยู่: 512 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 0-7621-4818, 0-7622-6169
โทรสาร: 0-7621-1090
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Web site : www.phuketvc.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อห้อง

เบอร์โทรศัพท์

งานวัดผล

111

งานทะเบียน

112

งานแนะแนว

114

ห้องพยาบาล

113

งานพัสดุ

211

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์

221

ห้องพักครูแผนกอาหารและโภชนาการ

311

ห้องพักครูแผนกผ้า

321

งานบริหารงานทั่วไป

414

ผู้อำนวยการ

411

รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยาการ

412

งานการเงิน

413

งานบุคลากร

418

งานวางแผนงานฯ  และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

415

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

512

ห้องศิลปะประดิษฐ์

431

งานความร่วมมือ

137

งานวิจัยฯ

138

ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

621

ห้องพักครูเลขานุการ

541

ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

631

ห้องพักครูแผนกบัญชี

641

งานวิทยบริการและห้องสมุด

651

รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

700

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

701

งานประชาสัมพันธ์

702

สำนักงานภารโรง

704

ป้อมยาม

705

ห้องสหการ

709

งานปกครอง งานครูที่ปรึกษา

710

ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก

703

รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

416

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

512

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

513

ห้องพักครูแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การโรงแรม

 512