• 001.jpg
  • 01.png
  • 011.png
  • 00012.jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

ข้อมูลอาคารสถานที่

แบบแปลน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

building1 Small    plan

DJI 0008 S  24936474

ขนาดพื้นที่

แปลง พื้นที่ ที่ตั้ง
แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
แปลงที่ 2 มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เป็นที่ตั้งของบ้านพักครู
แปลงที่ 3 มีพื้นที่ 0 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา เป็นที่ตั้งของอาคาร 8 อาคารวิจิตร ณ ระนอง

Download : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

Download : แผนผังห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

Download : ข้อมูลอาคาร ปี 2563

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

➤ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC 
001 3 001 4
➤ ห้องเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
001 17 001 18
➤ ห้องเรียนแผนกวิชาธุรกิจการบิน
001 6 001 7
➤ ห้องเรียนแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
001 13 001 14

การสร้างสภาพแวดล้อมลานวัฒนธรรม

001 21 001 23