• 06-12-62.jpg

งานศูนย์บ่มเพาะ

 

นางสาวกนยชสา มนน

นางสาวกันต์ชิสา มีนุ่น
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

นายเชดชย เตรยมเชดตวงศ

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นางสาววรรณสา รฐจกรแฟชนสงทอ

นางสาววรรณิสา  รัฐจักร
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นางสาวกลยา บญเกอการตลาด 

นางสาวกัลยา  บุญเกื้อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 

 02

นางสาวจุฑารัชต์  คลาดนาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 นางสาวจารวรรณ เพชรทองนวลประกน

นางสาวจารุวรรณ  เพชรทองนวล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน